Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

   Pravidlá

Pravidlá súťaže   LOF 2020

 

  

 

1.

Súťaž je otvorená pre všetky dievčatá a ženy.

 

2.

Vekové kategórie:

Deti

do 11 rokov (2009, 2010, ...)

Juniori

12 - 15 rokov (2005, 2006, 2007, 2008)

Dospelí

od 16 rokov (2004, 2003, ...)

 

Dospelí 1

16 - 34 rokov (2004, ..., 1986) - len Amatéri Sólo

Dospelí 2

od 35 rokov (1985, 1984, ...)   - len Amatéri Sólo

 

3.

Súťažné kategórie:

Sólo

 

Duo-Trio

Duo - vek. kategória podľa staršej vo dvojici, Trio - kde patrí 2/3 kolektívu

Team

(4-15 tanečníc), veková kategória - kde patrí aspoň 2/3 kolektívu

 

 

 

 

 

(môže byť aj vyšší počet, ale neodporúčame kvôli parketu 8x10 m)

 

Team - celkový počet tanečníc

dovolený počet z inej vekovej kategórie

4 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5

 

Vysvetlenie:

Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 Dospelé, aby Team mohol nastúpiť ešte

v Junioroch. Pri počte 3, už Team nastupuje do staršej vekovej kategórie, čiže Dospelí.

 

 

4.

Tanečné štýly:

klasický orientálny tanec a drum solo (možnosť použitia rekvizít ako závoj alebo krídla

max. 0:30 min z dĺžky súťažnej skladby)

folklór aj s rekvizitami (beledi, saidi, melaya leff, shamadan, dabkeh, nubia, khaleegy,

turecký folklór, ... na tradičnú hudbu alebo na arabský pop)

fusion a fantasy (salsaorient, orientflamengo, bollywood, ...)

(choreografia musí obsahovať min 50% prvkov z orientálnych tancov)

Tieto tanečné štýly chápeme ako Ostatné, čiže sem zaraďujeme všetko, čo nie je čisté Raqs sharqi alebo práca s rekvizitou presahuje 30 s, alebo čo sa nedá zaradiť do Folklóru alebo Tribalu

tribal a tribal fusion

 

 

 

 

 

ZMENA 2020 !!!

     

Ak neviete vašu choreografiu zaradiť, prekonzultujte to s nami, a zaradíme ju do niektorého

z uvedených tanečných štýlov.

Minimálne počty choreografií, aby sme otvorili súťaž v samostatnej kategórii a tanečnom štýle:

sólo: 5, duo-trio a team: 3

V prípade účasti menej ako 5 sólo tanečníc v danom tanečnom štýle, bude tento štýl zlúčený

s iným. Ak sa zlúči napr. klasika a fusion, vo finále sa bude tancovať ešte raz vlastná choreografia (čiže nie spoločná skladba a všetky finalistky vedľa seba)

 

  

   

5.

Status (licencia):

Amatér

Začiatočníci - tanec rekreačne, absolventky kurzov, ktoré tancujú menej ako 1 rok

 

                    (ešte nesúťažili na žiadnej súťaži alebo ešte neboli vo finále)

 

Pokročilí - tanec rekreačne, ale tancujú viac ako 1 rok, finalistky súťaží Amatéri

  

Profesionál

– lektori tanca

– tanečnice, ktoré často alebo pravidelne vystupujú za honorár

– víťazi akejkoľvek tanečnej súťaže v kategórii Amatéri pokročilí sólo

 

 

 

     

                 Sólo - Amatéri začiatočníci, Amatéri pokročilí, Profesionáli

Duo-Trio, Team - Amatéri, Profesionáli

 

O zaradení rozhoduje organizátor, uvedenie nepravdivých údajov – diskvalifikácia.

V kategórii Team môžu byť aj profesionáli (tzn. lektorky môžu tancovať so svojimi žiačkami)

 

Celkový počet tanečníc

dovolený počet profesionálov

Trio

3

1

Team

4 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5

 

Vysvetlenie:  

Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 profesionálky, aby Team mohol nastúpiť ešte v Amatéroch. Pri počte 3, už Team nastupuje do Profesionálov.

Duo - ak je tam jeden profesionál, dvojica nastupuje v Duo Profi.

 

 

  

6.

Štartovné:

Amatéri

Sólo

 Deti, Juniori

 9 €

Dospelí

19 €

/ osoba / tanečný štýl

Duo-Trio, Team

 6 €

12 €

/ osoba / tanečný štýl

 

Profesionáli

Sólo

Dospelí

26 €

/ osoba / tanečný štýl

 

Duo-Trio, Team

18 €

/ osoba / tanečný štýl

 

 

 

 

Každá osoba platí samostatne, každá tanečnica môže tancovať len jedenkrát v každej kategórii a tanečnom štýle, čiže max.  12x.

V prípade neúčasti alebo odhlásenia sa zo súťaže sa štartovné nevracia (ani v prípade choroby).

 

 

 

7.

Prihlášky:

Odoslaním prihlášky sa rozumie, že súhlasíte s týmito Pravidlami súťaže LOF 2020

 

Termín do 29. 2. 2020 – len on-line prihlášky tu

Prihláška je platná až po zaplatení štartovného na účet.

Prihláška po termíne – dvojnásobné štartovné.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť málo obsadené kategórie (menej ako 3).

 

Súťažiaci zároveň súhlasia s fotením a natáčaním ich vystúpení na videokamery s tým, že tento materiál je možné ďalej použiť pre reklamné/propagačné účely, bez nároku na finančný honorár či odškodnenie.

 

 

 

8.

Hudba:

Sólo

predkolo

– vlastná skladba 1:45 – 2:30

  (raqs sharqi – musí obsahovať pomalú a rýchlu časť,

                    – práca so závojom/krídlami - max 0:30 min)

 

finále

– spoločná skladba, dĺžka 2:00 (tituli 4 skladieb tu)

  (vzájomné porovnanie 6 tanečníc, ktoré tancujú súčasne 

   na pódiu bez rekvizít, kostým ako v predkole)

 

Duo-Trio

finále

– vlastná skladba (môže byť aj mix)  1:45 – 2:30

 

Team

finále

– vlastná skladba (môže byť aj mix)  2:30 – 4:00

 

Sólo - treba si pripraviť dve choreografie, prvú - na vlastnú skladbu, druhú na spoločnú skladbu. napr. fusion - v predkole tanečnica súťaží so šablou - prvá choreografia, na pódiu je sama.

Vo finále však tancuje bez šable - druhá choreografia, na pódiu je spolu s ďalšími tanečnicami.

Do súťažného vystúpenia sa započítava aj čas napr. hovoreného slova apod.

Vlastné súťažné skladby žiadame poslať vopred vo formáte mp3. Usporiadateľ sa zaväzuje, že neposkytne tieto skladby tretej osobe a skladby využije iba v rámci LOF.

 

Vlastné skladby nazvite napr.: 

deti_solo_folk_priezvisko.mp3

jun_duo_raqs_názov-dua.mp3

dospelí_team_tribal_názov-skupiny.mp3

profi_solo_fusion_priezvisko.mp3

 

  

 

9.

Priebeh súťaže:

Sólo

predkolo – finále

(semifinále - krátka pauza - finále - krátka pauza - vyhodnotenie)

 

 

Duo-Trio

finále

(finále - krátka pauza - vyhodnotenie)

 

 

Team

finále

(finále - krátka pauza - vyhodnotenie)

 

Na pódiu môže byť maximálne 15 osôb počas choreografie, vrátane osôb netancujúcich (stojacich, sediacich). Muži, dojčatá, zvieratá ani otvorený oheň nemôžu byť súčasťou choreografie.

Tanečnice nesmú počas súťažného vystúpenia opustiť pódium (napr. ísť medzi divákov)

Osvetlenie pódia - denné (umelé), nie je dovolené využívať svetelné efekty.

Časový harmonogram bude každému účastníkovi zaslaný.

  

 

10.

Kritériá hodnotenia:

Miery, váha ani vek sa neposudzuje

 

Sólo

- Tanečné umenie – technické zvládnutie tanečných prvkov

1-5 bodov

- Vizáž tanečnice – vizuálny dojem, vhodne zvolený kostým 

  k tanečnému štýlu, účes, make up

1-5 bodov

 

- Osobitosť prejavu, tanečný výraz, prezentácia, gestikulácia, mimika

1-5 bodov

 

Duo-Trio,

- Tanečno – technické prevedenie

1-5 bodov

Team

- Priestorové členenie

1-5 bodov

- Synchronizácia

1-5 bodov

- Kreativita, voľba hudby, kostýmov, rekvizít, zladenosť s hudbou

1-5 bodov

- Umelecký dojem – výraz/prezentácia

1-5 bodov

 

 

 

11.

Hodnotenie:

Predkolo aj finále - neverejné

 

 

 

12.

Ceny:

Vyhlásené a ocenené budú len 1. až 3. miesto

  

Sólo - diplom a medaila (vecná alebo peňažná cena podľa možností organizátora)

Duo-Trio - diplom a medaila pre každú tanečnicu (vecná cena podľa možností organizátora)

Team - diplom a trofej pre team, medaila pre každú tanečnicu v teame (vecná cena podľa možností organizátora)

 

Otvorí sa každá kategória, kde sú aspoň 3 choreografie (pri solo aspoň 5), ale ocenenie bude nasledovne:

3 súťažiaci - oceníme len 1. miesto

4 súťažiaci - oceníme len 1. a 2. miesto

5 a viac súťažiacich - oceníme 1. až 3. miesto

 

Dôvod - aby sme zachovali charakter súťaženia a nie len rozdávania cien

(treba proste aspoň nad dvomi zvíťaziť)

 

 

13.

Rozhodcovia:

Profesionáli z daného odboru alebo iných tanečných odborov vždy s patričným tanečným,  

 

 

 

hudobným a profesijným vzdelaním.

Úlohou rozhodcov je objektívne posúdiť výkony súťažiacich. Proti rozhodnutiu rozhodcov nie je možné odvolanie. Rozhodca žiadnym spôsobom nezasahuje do priebehu súťaže a nesmie komunikovať s tanečnicami v priebehu súťaže.

Rozhodca je povinný dodržiavať Kritériá hodnotenia a Časový harmonogram.

Hodnotenie rozhodcov bude zverejnené po skončení súťaže.

 

Minimálny počet rozhodcov na jednu súťaž je 5.

Po tanečnej súťaži (1. blok, 2. blok) je možné vypýtať si spätnú väzbu od rozhodcu - vypichnutie nejakého pozitívneho a negatívneho bodu za choreografiu.

 

 

14.

Vedúci súťaže:

Vedie a moderuje tanečnú súťaž.

 

15.

Workshop:

Tento ročník neorganizujeme.

 

16.

Platby:

do 3. 3. 2020 - platba za tanečnú súťaž (od 4. 3. 2020 - dvojnásobné štartovné)

 

len prevodom, č.účtu obdržíte v maili po odoslaní prihlášky

 

Variab. symbol:  2020

        Poznámka:  číslo prihlášky (alebo Názov klubu/tanečnej školy)

 

Pozor !!! Prosím, za jednu tanečnú školu/klub posielať len jednu platbu !!!

  

 

17.

Ubytovanie:

 

 

Organizátor nezabezpečuje.

Dom kultúry sa nachádza v centre mesta a v blízkom okolí je veľa možností na ubytovanie.

  

 

18.

Strava:

 

 

V Dome kultúry je predajňa potravín aj pizzéria.

  

 

 

19.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo:

 

 

 

 

 

Kedykoľvek v priebehu súťaže učiniť zmeny v pravidlách súťaže, v časovom harmonograme, 

alebo súťaž zrušiť.

 

 

 

 

Kedykoľvek v priebehu súťaže diskvalifikovať účastníka súťaže, ktorý porušuje Pravidlá súťaže alebo svojim správaním a jednaním poškodzuje dobré meno súťaže, usporiadateľa, partnerov a sponzorov.

 

Proti diskvalifikácii je možné sa písomne odvolať vedúcemu súťaže do 30 min

od skončenia súťaže. Ďalšie právne prostriedky nie sú možné. Pri žiadosti o odvolanie je potrebné zaplatiť poplatok za spracovanie žiadosti 35 €. Bez zaplatenia poplatku je odvolanie neplatné.

 

Súťažiacim nevzniká právny nárok na ceny a dary, ale vyhlasovateľ sa zaväzuje, že odovzdá všetky ceny a dary, ktoré sponzori a partneri poskytnú. Vymáhanie výherných cien právnou cestou je vylúčené.

 

20.

Všetky náklady spojené s účasťou na súťaži sú v réžii súťažiacich.

 

 

Update: 13.3.2020
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám