Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

Pravidlá LOF

                                 

 

     P r a v i d l á   s ú ť a ž e   L O F   2 0 1 1

  

 

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:

Liptovské tanečné centrum, Liptovský Mikuláš

Umelecký garant:

Najla – Bellydance NIL, Bratislava

 

1.

Súťaž je otvorená pre všetky dievčatá a ženy.

 

2.

Vekové kategórie:

Deti

do 11 rokov (2000, 2001, ...)

Juniori

12 - 15 rokov (1996, 1997, 1998, 1999)

Dospelí

od 16 rokov (1995, 1994, ...)

 

3.

Súťažné kategórie:

Sólo

 

Duo

veková kategória podľa staršej vo dvojici

Team (3-15 tanečníc)

veková kategória - kde patrí aspoň 2/3 kolektívu

 

Team - celkový počet tanečníc

dovolený počet z inej vekovej kategórie

3 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5

Vysvetlenie:

     Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 Dospelé, aby Team mohol nastúpiť ešte

v Junioroch. Pri počte 3, už Team nastupuje do staršej vekovej kategórie, čiže Dospelí.

 

 

4.

Tanečné štýly:

klasický orientálny tanec a drum solo

(možnosť použitia rekvizít ako závoj alebo krídla max. 0:30 min z dĺžky súťažnej skladby)

folklór aj s rekvizitami

(beledi, saidi, melaya leff, shamadan, dabkeh, nubia, khaleegy, turecký folklór, ...

na tradičnú hudbu alebo na arabský pop)

fusion a tribal

(salsaorient, orient flamengo, bollywood, ...)

 

     

      Ak neviete vašu choreografiu zaradiť, prekonzultujte to s nami, a zaradíme ju do niektorého

z uvedených tanečných štýlov.

V prípade účasti menej ako 3 súťažiacich v danom tanečnom štýle, bude tento štýl zlúčený

s iným.

 

5.

Status (licencia):

Amatér

– tanec rekreačne, absolventky kurzov

Profesionál

– lektori brušného tanca,

– tanečnice s minimálne 4-ročnou skúsenosťou na javisku

  (uviesť tanečnú školu alebo kde tancuje/vystupuje)

 

 

     

      O zaradení rozhoduje organizátor, uvedenie nepravdivých údajov – diskvalifikácia.

V kategórii Team môžu byť aj profesionáli (tzn. lektorky môžu tancovať so svojimi žiačkami)

Team - celkový počet tanečníc

dovolený počet profesionálov

3 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5

 

 

 

Vysvetlenie:  

      Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 profesionálky, aby Team mohol nastúpiť ešte v Amatéroch. Pri počte 3, už Team nastupuje do Profesionálov.

 

 

 

6.

Štartovné:

Amatéri

Sólo

Deti, Juniori

7 €

Dospelí

15 €

/ osoba / tanečný štýl

Duo, Team

5 €

10 €

/ osoba / tanečný štýl

 

Profesionáli

Sólo

Dospelí

20 €

/ osoba / tanečný štýl

 

Duo, Team

15 €

/ osoba / tanečný štýl

 

 

 

 

      Každá osoba platí samostatne, každá tanečnica môže tancovať len jedenkrát v každej kategórii a tanečnom štýle, čiže max.  9x.

 

Spôsob platby: na účet č. 56485940/0900  (do 4. 3. 2011)

Variabilný symbol:

sólo

číslo mobilu v tvare 421905357150

duo, team

mobil šéfa tanečnej skupiny

 

V prípade neúčasti alebo odhlásenia sa zo súťaže sa štartovné nevracia (ani v prípade choroby).

 

7.

Prihlášky:

Odoslaním prihlášky sa rozumie, že súhlasíte s Pravidlami súťaže LOF 2011

Termín od 1. 2. 2011 do 4. 3. 2011 – len on-line prihlášky tu

Prihláška je platná až po zaplatení štartovného na účet.

Prihláška po termíne – dvojnásobné štartovné.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť málo obsadené kategórie (menej ako 3).

 

      Súťažiaci zároveň súhlasia s fotením a natáčaním ich vystúpení na videokamery s tým, že tento materiál je možné ďalej použiť pre reklamné/propagačné účely, bez nároku na finančný honorár či odškodnenie.

 

8.

Hudba:

Sólo

predkolo

– vlastná skladba 2:00 – 2:30

  (raqs sharqi – musí obsahovať pomalú a rýchlu časť,

                    – práca so závojom/krídlami - max 0:30 min)

finále

– vlastná skladba 2:00 – 2:30 (ako v predkole)

– spoločná skladba, dĺžka 2:00 (tituli 3 skladieb tu)

 

Duo

predkolo aj finále

– vlastná skladba (môže byť aj mix)  2:00 – 2:30

Team

predkolo aj finále

– vlastná skladba (môže byť aj mix)  3:00 – 4:30

 

Do súťažného vystúpenia sa započítava aj čas napr. hovoreného slova apod.

 

      Vlastné súťažné skladby žiadame poslať vopred vo formáte mp3. Usporiadateľ sa zaväzuje, že neposkytne tieto skladby tretej osobe a skladby využije iba v rámci LOF.

 

      Popis k vlastnej skladbe:

Amateri/Profesionáli

Sólo/Duo/Team

Deti/Juniori/Dospelí

Klasický/Folklor/Fusion

Meno tanečnice/Názov dua/Názov skupiny

Názov skladby/Názov choreografie

Poznámka - všetko nevyhnutné pre zvukára

 

 

9.

Priebeh súťaže:

Sólo

predkolo – finále

 

Tanečnice nesmú počas súťažného vystúpenia opustiť pódium (napr. ísť medzi divákov)

 

Duo, Team

predkolo – finále

 

      Na pódiu môže byť maximálne 15 osôb počas choreografie, vrátane osôb netancujúcich (stojacich, sediacich). Muži, deti a zvieratá nemôžu byť súčasťou choreografie.

 

Finále v kategórii Dospelí sólo, duo, team bude v Gala show.

Časový harmonogram bude každému účastníkovi zaslaný.

 

10.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo:

-

 

kedykoľvek v priebehu súťaže učiniť zmeny v pravidlách súťaže, v časovom harmonograme, 

alebo súťaž zrušiť

-

 

 

kedykoľvek v priebehu súťaže diskvalifikovať účastníka súťaže, ktorý porušuje Pravidlá súťaže 

LOF 2011 alebo svojim správaním a jednaním poškodzuje dobré meno súťaže, usporiadateľa,

partnerov a sponzorov.

 

      Proti diskvalifikácii je možné sa písomne odvolať vedúcemu súťaže do 30 min

od skončenia súťaže. Ďalšie právne prostriedky nie sú možné. Pri žiadosti o odvolanie je potrebné zaplatiť poplatok za spracovanie žiadosti 35 €. Bez zaplatenia poplatku je odvolanie neplatné.

 

      Súťažiacim nevzniká právny nárok na ceny a dary, ale vyhlasovateľ sa zaväzuje, že odovzdá všetky ceny a dary, ktoré sponzori a partneri poskytnú. Vymáhanie výherných cien právnou cestou je vylúčené.

 

11.

Kritériá hodnotenia:

Miery, váha ani vek sa neposudzuje

Sólo

- Tanečné umenie – technické zvládnutie tanečných prvkov

1-5 bodov

- Vizáž tanečnice – vizuálny dojem, vhodne zvolený kostým 

  k tanečnému štýlu, účes, make up

1-5 bodov

 

- Osobitosť prejavu, tanečný výraz, prezentácia, gestikulácia, mimika

1-5 bodov

 

Duo, Team

- Tanečno – technické prevedenie

1-5 bodov

- Priestorové členenie

1-5 bodov

- Synchronizácia

1-5 bodov

- Kreativita, voľba hudby, kostýmov, rekvizít, zladenosť s hudbou

1-5 bodov

- Umelecký dojem – výraz/prezentácia

1-5 bodov

 

12.

Všetky náklady spojené s účasťou na súťaži sú v réžii súťažiacich.

 

13.

Hodnotenie:

Predkolo - neverejné

Finále - verejné

 

14.

 

 

 

 

 

Rozhodcovia:

 

 

 

 

 

      Profesionáli z daného odboru alebo iných tanečných odborov vždy s patričným tanečným, hudobným a profesijným vzdelaním.

      Úlohou rozhodcov je posúdiť výkony súťažiacich. Proti rozhodnutiu rozhodcov nie je možné odvolanie.

      Rozhodca žiadnym spôsobom nezasahuje do priebehu súťaže a nesmie komunikovať s tanečnicami v priebehu súťaže.

      Rozhodca je povinný dodržiavať Kritériá hodnotenia a Časový harmonogram

Novinka

- spätná väzba od rozhodcu - vypichnutie nejakého pozitívneho a negatívneho bodu

za choreografiu

 

15.

Vedúci súťaže:

Vedie a moderuje tanečnú súťaž.

16.

Workshop:

Zabezpečuje organizátor na základe prihlášok (len on-line prihlášky tu)

Termín prihlášok: od 1. 2. 2011 do 4. 3. 2011

Spôsob platby: na účet č. 56485940/0900  (do 4. 3. 2011)

Variabilný symbol:   číslo mobilu v tvare 421905357150

Storno poplatok workshopu:

do 25. 3. 2011       50%

od 26. 3. 2011     100%

17.

Ubytovanie - Strava:

Organizátor nezabezpečuje. Dom kultúry sa nachádza v centre mesta a v blízkom okolí je veľa možností na ubytovanie a stravovanie.

Update: 17.5.2019
Počet prístupov
KontaktNapíšte nám